Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

herside
20:07
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viamiieciuu miieciuu
herside
20:07
herside
20:06
4099 fc00
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamiieciuu miieciuu
herside
20:04
8164 41b7
Reposted fromkjuik kjuik viasober sober
herside
20:02Reposted fromolbaria olbaria viasober sober
herside
20:01
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaPi69 Pi69
herside
20:00
2472 edc2
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaedenpath edenpath
19:59
2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

herside
19:59
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viaedenpath edenpath
herside
19:54
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaPi69 Pi69
19:53
herside
19:52
2025 780c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadeadwolf deadwolf
herside
19:52
8719 99a3 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viadeadwolf deadwolf
19:51

skinny-depression:

i’m exhausted. i’m constantly exhausted. i go to bed exhausted. i wake up exhausted. every day, every hour i’m exhausted. it’s exhausting. 

Reposted fromdorks dorks viaedenpath edenpath
herside
19:49
9827 84f4 500
Reposted fromnazarena nazarena viaedenpath edenpath
19:49
3427 a2f2
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viaedenpath edenpath
herside
19:49
6099 84f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaedenpath edenpath
herside
19:48
herside
19:46
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viablackdrama blackdrama

May 25 2015

15:56
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl